KẾ HOẠCH TUYỂN CHỌN VÀ GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ NĂM 2024
Ngày 20/11/2023

uû ban nh©n d©n XÃ AN ẤP                HĐNVQS XÃ

 

Sè: 11 /KH-HĐNVQS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập- Tự do- Hạnh phúc.

 

                  An p, ngµy 17 th¸ng 10 n¨m 2023

 

KÕ ho¹ch

TuyÓn chän gäi c«ng d©n

nhËp ngò n¨m 2024 CỦA HĐNVQS x· an P.

 

  C¨n cø LuËt nghÜa vô Qu©n sù ( NVQS ) năm 2015.

  Căn cứ vào Thông tư số: 148/ TT-BQP, ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Bộ Quốc phòng.

  Thực hiện Kế hoạch số: 995/KH-HĐNVQS huyện, ngày 09/10/2023 của Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện Quỳnh phụ.  Kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024 và Kế hoạch sơ tuyển sức khỏe NVQS số 100/KH-BCH của Ban CHQS huyện Quỳnh phụ về công tác tuyển quân năm 2023.

        Thực hiện nghị quyết lãnh đạo ngày 26/9/2023 của BCH Đảng bộ xã An ấp. S ch đo cña UBND x· vÒ c«ng t¸c Qu©n sù- Quốc phòng ®Þa phư­¬ng vµ ®Æc biÖt lµ c«ng t¸c tuyÓn chän gäi c«ng d©n nhËp ngò n¨m 2024.

  Hi đng NVQS  x· An p x©y dùng KÕ ho¹ch tuyÓn chän gäi c«ng d©n nhËp ngò n¨m 2024 như­ sau :

        I. Môc ®Ých yªu cÇu:

        1. Môc ®Ých:

         - Phát huy sức mạnh tổng hợp của Cấp ủy, Chính quyền, các Ban, Nghành Đoàn thể và Nhân dân trong toàn xã, thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2024, đảm bảo đủ chỉ tiêu, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội chính quy, từng bước hiện đại.

        2. Yªu cÇu:

        - Tp trung cao s lãnh đo, ch đo và t chc thc hin ca Cp y, Chính quyn. S phi hp cht ch gia các Ban, Nghành, Đoàn th t đến cơ s các thôn.

        - §¶m b¶o giao qu©n ®ñ chØ tiªu, sè lưîng, chÊt l­ưîng cao, ®óng luËt, c«ng b»ng x· héi.

        - Lµm tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn sâu rng trong mi tng lp nhân dân, nht là lực lượng nam thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ về Luật NVQS, chế độ chính sách đối với hạ sỹ quan – chiến sỹ tại ngũ và thân nhân, đồng thời thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội.

  II. chØ tiªu, ®èi TƯỢNG, tiªu chuÈn.

        1. ChØ tiªu:

         - Chỉ tiêu sơ tuyển tại xã: Sơ tuyển cho toàn bộ số nam công dân trong diện thực hiện nghĩa vụ Quân sự năm 2023.

   -  ChØ tiªu ®iÒu kh¸m huyÖn lµ : 36 nam công dân

  +  Chỉ tiêu đạt sức khỏe từ loại 1 đến loại 3 là 18 thanh niên.

  + ChØ tiªu nhËp ngò lµ : 09 thanh niªn. Công dân tốt nghiệp THCS trở lên và công dân đã tốt nghiệp CĐ, ĐH, TCCN, Viên chức, Công chức.

  + Chỉ tiêu quân dự phòng là 01 thanh niên

        2. §èi tư­îng, tiªu chuÈn :

        * Đối tượng :  

        + Về tuổi đời :

         -  Nam c«ng d©n tuæi ®êi tõ 18 - 25 tuæi (tính từ tháng 02/2006 đến tháng 03/1999).

         -  Nam công dân được đào tạo Đại học, Cao đẳng  đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo thì tuyển chọn và gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi., tính từ tháng 03/1997 trỏ đi ( Theo thông tư số 148/ TT- BQP ngày 04/10/2018 của Bộ Quốc phòng).

       * Tiêu chuẩn :

       + Về chính trị, đạo đức : Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt được quy định tại Thông tư số 50/2016 - TTLT- BQP-BCA, ngày 15/4/2016 của Bộ Quốc phòng- Bộ Công an và Thông tư số 263/2013 / BQP, ngày 31/12/2013 của Bộ Quốc phòng.

      + Về sức khỏe :

        - Tuyển chọn những công dân có đủ sức khỏe loại 1,2,3 theo tiêu chuẩn sức khỏe được quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT - BYT - BQP ngày 30/6/2016 của liên Bộ y tế - Bộ quốc phòng.

        -  Đối với trạm Y tế trực tiếp thực hiện tuyển chọn bảo đảm các tiêu chuẩn riêng theo quy định tại Thông tư số 263/2016/TT-BQP ngày 31/12/2013 của Bộ Quốc phòng.

        - Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 nhưng có tật khúc xạ về mắt ( Cận thị 1,5 điôp trở lên, viễn thị các mức độ) ; Nghiện ma túy, nhiễm HIV, AIDS.

       + Về văn hóa : Tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa từ lớp 8/12 trở lên, nếu không đảm bảo đủ  chỉ tiêu giao quân thì tuyển chọn công dân có trình độ văn hóa lớp 7/12 trở lên.

     III. Thø tù néi dung c¸c bƯ­íc tiÕn hµnh :

     1. Rà soát, nắm nguồn, chuẩn bị lực lượng:

      - C¨n cø vµo ®é tuæi thanh niªn lµm NVQS Ban Chỉ huy Qu©n sù x· lËp danh s¸ch nam c«ng d©n trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ Quân sự, danh sách miễn, tạm miễn, tạm hoãn, danh sách nam công dân ®ñ ®iÒu kiÖn gäi nhËp ngò n¨m 2024. Báo cáo với Đảng ủy, Uỷ ban và tiến hành rà soát, phân loại, chốt nguồn sẵn sàng nhập ngũ.

 - T ngày 15 đến ngày 20 tháng 10 năm 2023 - Rà soát, chèt danh s¸ch c«ng d©n ®ñ ®iÒu kiÖn víi c¸c «ng Trư­ëng Th«n (Thôn đi trưng) ti hi ngh ban CHQS xã.

 -  Từ ngày 25 đến ngày 27/10/2023 báo cáo với BCH Đảng bộ tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ về công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2024.

  Số thanh niên trong độ tuổi phải thực hiện  NVQS năm 2023 là 150 thanh niên ở 5 thôn trong toàn xã (Có danh sách kèm theo).

  Số công dân được miễn, tạm miễn, tạm hoãn là: 90 công dân.

  Số công dân trong diện khám tuyển sẵn sàng nhập ngũ là: 60 công dân.

- Ngày 20/10/2023 chốt quân số với BCHQS huyện Quỳnh phụ. Tổng số nguồn trong độ tuổi: là: 150 nam thanh niên, miễn, tạm miễn, tạm hoãn 90 nam thanh niên, số còn lại phải khám tuyển là 60 nam thanh niên.

- Ngµy 21 đến ngày 25/10/2023 họp kiện toàn hội đồng NVQS xã, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong hội đồng NVQS, triển khai kế hoạch tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2024, báo cáo với BCH Đảng bộ, UBND xã xin ý kiến chỉ đạo.

 - Ngày 26/10/2023 Th«ng b¸o danh s¸ch trªn hÖ thèng loa truyÒn thanh cña x·, gửi thông báo và cam kết thực hiện Luật NVQS tới từng gia đình có thanh niên trong danh sách khám tuyển, gi¶i quyÕt nh÷ng viÖc tån t¹i trong rµ so¸t, n¾m nguån. Niêm yết danh sách nam công dân trong danh sách khám tuyển NVQS năm 2023 sẵn sàng nhập ngũ năm 2024 tại nhà văn hóa 5 thôn.

     2. C«ng t¸c s¬ kh¸m tuyÓn t¹i x·:

      - Hội đồng NVQS,Ban CHQS, trạm Y tế xã xây dựng kế hoạch và tổ chức sơ tuyển sức khỏe tại xã thực hiện theo thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của liên Bộ y tế - Bộ quốc phòng.

     - Sơ tuyển sức khỏe do trạm y tế xã tiến hành dưới sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của trung tâm Y tế Huyện.

     - Nội dung sơ tuyển sức khỏe:

     + Phát hiện những trường hợp không đủ sức khỏe về thể lực, dị tật, dị dạng và những bệnh lý thuộc diện miễn đăng ký NVQS.

     + Khai thác tiền sử bệnh tật của bản thân công dân và gia đình.

     + Tuyển chọn những công dân đủ điều kiện về sức khỏe, văn hóa và tiêu chuẩn chính trị, đạo đức đồng thời phải bảo đảm đủ chỉ tiêu điều khám tuyển tại Huyện.

      - Thời gian sơ tuyển tại xã dự kiến tổ chức từ ngày 18/11- 19/11/2023.

        (Buổi sáng từ 7h30’ đến 11h30’. Buổi chiều từ 13h00’ đến 17h00’)

       -  Từ ngày 20/11 – 27/11/2023, lập danh sách và hoàn chỉnh phiếu sức khỏe NVQS của công dân đủ các điều kiện nêu trên, báo cáo về BCHQS Huyện để phục vụ cho công tác khám tuyển tại Huyện.

        - Tổ chức khám bổ sung cho các công dân chưa về sơ tuyển đến khi khám tuyển tại Huyện.

       3. C«ng t¸c kh¸m søc kháe t¹i HuyÖn:

       -  Sau khi s¬ kh¸m tuyÓn t¹i x·, BCHQS x· hoµn tÊt thñ tôc, h sơ lËp danh s¸ch Thanh niên ®ñ ®iÒu kiÖn søc kháe báo cáo vÒ BCH Qu©n sù HuyÖn.

       - Thêi gian: Kh¸m søc kháe t¹i HuyÖn dự kiến t ngµy 08- 10 th¸ng 12 n¨m 2023.

       - Đa đim và thời gian: Có thông báo sau.

       4. C«ng t¸c kiÖn toµn hå s¬ ë x·, th©m nhËp chèt qu©n sè :

       a. Công tác thâm nhập.

        -  LËp hå s¬, thñ tôc nhËp ngò nh÷ng tr­ưêng hîp kh¸m ®¹t søc kháe tõ lo¹i 1 ®Õn lo¹i 3, nép hå s¬ vÒ huyÖn ®ñ sè lư­îng, ®óng thêi gian quy ®Þnh.

       - Qu¶n lý chÆt chÏ nh÷ng công dân ®ñ ®iÒu kiÖn søc kháe t¹i ®Þa phư­¬ng, chê ®¬n vÞ nhận Quân vÒ th©m nhËp, thực hiện theo phương châm ( 3 gặp, 4 biết). Và chủ trương chung ( địa phương làm tròn khâu, tuyển người nào chắc người đó).

       - Hội đồng NVQS xã chốt danh sách số công dân đã thâm nhập với cán bộ Ban CHQS Huyện và đơn vị nhận quân, chuẩn bị cho xuống lệnh và sẵn sàng nhập ngũ.

      b. Công tác hoàn chỉnh hồ sơ công dân nhập ngũ.

       Ban CHQS xã hoàn chỉnh hồ sơ nhập ngũ cho những công dân đã khám tuyển đạt sức khỏe (Loại 1, loại 2, loại 3).

        Hồ sơ gồm: Lý lịch nghĩa vụ Quân sự, phiếu khám sức khỏe, bản sao giấy khai sinh, chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân của thân nhân phô tô công chứng gồm: Bố, mẹ đẻ, Bố, Mẹ vợ (nếu có); Vợ, con (nếu có).

       c. Công tác hiệp đồng chốt quân số.

        Hội đồng NVQS, Ban CHQS Xã cùng với ban CHQS Huyện tổ chức hiệp đồng giao nhận quân với các đơn vị bảo đảm chặt chẽ; gắn với vùng động viên theo chỉ tiêu xây dựng đơn vị dự bị động viên và gọn địa bàn của từng địa phương.

        Ban CHQS xã tiến hành bàn giao danh sách, hồ sơ công dân đủ điều kiện SSNN, bảo đảm chỉ tiêu giao quân của xã để các đơn vị nhận quân tiến hành kiểm tra danh sách và thâm nhập hồ sơ theo quy định.

        5. Công tác quản lý công dân sau khi xuống lệnh.

         - UBND xã ra lệnh gọi khám sơ tuyển tới từng công dân trước ít nhất 15 ngày (Tính đến ngày tổ chức sơ tuyển tại trạm Ytế xã).

        - Hội đồng NVQS, Ban CHQS ,các Ban, Nghành, Đoàn thể tại xã, Ban Chi ủy, các ông Thôn đội trưởng của các thôn có biện pháp quản lý, động viên số công dân có lệnh gọi nhập ngũ và bảo đảm đầy đủ quyền lợi cho công dân khi nhập ngũ.

        - Nắm chắc diễn biến tư tưởng và sự di, biến động về quân số nhập ngũ, báo cáo Hội đồng NVQS Huyện , Ban CHQS Huyện, đồng thời phải có kế hoạch bổ sung thay thế kịp thời. Luôn chủ động về quân số.

       6. Công tác bồi dưỡng tìm hiểu về Đảng và giao lưu tặng quà.

       Hội đồng NVQS xã giao cho Ban CHQS xã phối hợp với cán bộ tổ chức Đảng ủy, Đoàn TNCSHCM xã rà soát lựa chọn thanh niên ưu tú trong diện nhập ngũ đi học lớp tìm hiểu về Đảng. Đồng thời phối hợp với Hội CCB, Đoàn TNCSHCM, Hội liên hiệp Phụ nữ, các Ban, Nghành, Đoàn thể có liên quan tổ chức giao lưu, tặng quà tân binh trước khi lên đường nhập ngũ tại xã, bảo đảm trang trọng và có ý nghĩa giáo dục, động viên mọi tầng lớp Thanh niên hăng hái tham gia khám tuyển và sẵn sàng gia nhập Quân đội bảo vệ Tổ quốc..

      7. Công tác giao quân.

       - Hội đồng NVQS, Ban CHQS xã tổ chức đưa công dân nhập ngũ đến địa điểm giao quân của Huyện (Tại sân vận động Thị trấn Quỳnh côi) bảo đảm đúng thời gian, và cùng Huyện bàn giao quân cho các đầu mối đơn vị nhận quân.

       -  Công tác chuẩn bị cho giao quân phải được chuẩn bị chu đáo, giao nhận nhanh gọn bảo đảm đủ chỉ tiêu và bảo đảm an toàn về mọi mặt.

      IV. DỰ KIẾN CÁC MỐC THỜI GIAN:

              - Từ ngày 20/10 – 30/10/2023  Họp kiện toàn hội đồng NVQS, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong hội đồng NVQS xã. Triển khai kế hoạch tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2024.

       - Từ ngày 01/11/2023 Th«ng b¸o danh s¸ch trªn hÖ thèng loa truyÒn thanh cña x·, gửi thông báo và cam kết thực hiện Luật NVQS tới từng gia đình có thanh niên trong danh sách khám tuyển.

      - Ngày  01 đến ngày 04/11/2023 ra giấy điều động khám sơ tuyển tại trạm Y tế xã

       -  Từ ngày 18- 19/11/2023 tổ chức sơ tuyển sức khỏe NVQS tại Trạm Y tế xã.

       -  Từ ngày 20/11 - 07/12/2023 khám bổ sung tại trạm y tế xã.hoàn chỉnh hồ sơ, phiếu khám sức khỏe nghĩa vụ Quân sự, lập danh sách số công dân đủ điều kiện sức khỏe qua sơ tuyển gửi về HĐNVQS Huyện.

       - Từ ngày 08 – 10/12/2023 tổ chức khám tuyển sức khỏe NVQS tại Huyện  

       -Từ ngày 11 - 18/12/2023 hoàn chỉnh hồ sơ NVQS, gửi về Hội đồng NVQS Huyện( Qua ban CHQS Huyện) vào ngày  20/12/2023.

        - Từ ngày 19 - 31/12/2023 tổ chức xét duyệt, thâm nhập, chốt quân số nhập ngũ.

       - Từ ngày 08 – 12/01/2024 Họp ban tổ chức giao nhận quân

       -  Từ ngày 29/01 - 09/02/2024 Xuống lệnh gọi nhập ngũ.

       - Từ ngày 17 – 19/02/2024 nhận và cấp phát quân trang, tổ chức đưa Đoàn viên ưu tú chuẩn bị nhập ngũ đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng tại Trung tâm bồi dưỡng Chính trị Huyện. Tổ chức giao lưu, tặng quà, tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ.

        -  Ngày tổ chức lễ giao nhận quân: Dự kiến từ ngày 25/02 – 29/2/2024 (Tức ngày 16 - 20 tháng 01 năm Giáp Thìn).

       V. NHIỆM VỤ CỦA CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ.

        1. Hội đồng NVQS xã.

        - HĐNVQS tham mư­u với §¶ng y, HĐND, UBND kiện toàn Hội đồng NVQS xã, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong hội đồng. Đồng thời chỉ đạo Ban CHQS xã xây dựng hệ thống văn bản bảo đảm cho công tác tuyển chọn, gọi công dân thực hiện Luật NVQS năm 2023 và triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024 cho các thành phần có liên quan, phối hợp tổ chức thực hiện hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2024.

        - Chỉ đạo Ban CHQS xã và các Thôn, các Ban, Nghành, Đoàn thể quản lý và nắm chắc nguồn SSNN. Thực hiện đúng, đủ quy trình các khâu , các bước trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, tuyển người nào chắc người đó.

       - Chỉ đạo Ban CHQS xã phối hợp với các Ban, Nghành, Đoàn thể có liên quan của xã, các cơ sở thôn chủ động tham mưu và làm tốt mọi công tác chuẩn bị cho buổi giao lưu tặng quà tiễn thanh niên lên đường nhập nhũ năm 2024. Giao nhận quân tại Huyện bảo đảm trang trọng, nhanh gọn và an toàn.

       - Xây dựng kế hoạch tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2024 báo cáo về HĐNVQS Huyện .

      2. Ban CHQS xã.

       - Là đơn vị trung tâm hiệp đồng, phối hợp với các Ban, Nghành, Đoàn thể có liên quan, các Cấp ủy, Cơ sở thôn, xây dựng hệ thống các văn bản, làm tham mưu giúp cho Đảng ủy, HĐND, UBND, Hội đồng NVQS xã chỉ đạo công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2024. Tổng hợp nguồn sẵn sàng nhập ngũ, tham mưu cho UBND xã ra lệnh gọi khám sơ tuyển tại xã. Làm tốt công tác chuẩn bị giúp HĐNVQS xã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2024.

       - Phối hợp chặt chẽ với các thành viên HĐNVQS, các Ban, Nghành, Đoàn thể, các Thôn, quản lý, nắm chắc nguồn SSNN và thực hiện tốt quy trình các khâu, các bước trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ. Tham mưu cho UBND, HĐNVQS xã chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các thôn bảo đảm đủ và vượt các chỉ tiêu về  điều khám, chỉ tiêu đủ tiêu chuẩn sức khỏe và chỉ tiêu nhập ngũ, có lượng dự phòng phù hợp.

       - Cùng trạm Ytế xã tham mưu cho UBND xã thành lập tổ sơ khám sức khỏe NVQS, đồng thời làm tốt mọi công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ sơ tuyển tại xã.

       - Phối hợp với cán bộ tổ chức Đảng ủy, cán bộ Văn hóa, Đoàn TN, Hôị CCB, Hội Phụ nữ  rà soát và giới thiệu nguồn Đoàn viên ưu tú chuẩn bị nhập ngũ đi học tìm hiểu về Đảng.

       - Phối hợp với các Ban, Nghành liên quan của xã và các Thôn làm tốt mọi công tác chuẩn bị phục vụ cho công tác giao lưu, tặng quà tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2024 đúng kế hoạch của Huyện. Chủ động nguồn dự phòng để làm tốt công tác bù đổi sau giao quân (nếu có).

      3. Ban Công an xã.

       - Quản lý chặt chẽ và thông báo cho Ban CHQS xã những công dân trong độ tuổi SSNN di chuyển hộ khẩu, đăng ký tạm vắng để theo dõi và quản lý việc đăng ký di chuyển nghĩa vụ Quân sự, tạo thuận lợi cho công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, đồng thời rà soát kỹ tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức cho số công dân đủ điều kiện sức khỏe qua sơ khám tuyển tại xã lên khám tuyển tại Huyện phải đạt tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức.

       - Tổ chức rà soát , theo dõi, xét duyệt tiêu chuẩn về chính trị đối với công dân nhập ngũ theo thông tư số: 50/2016 TTLT-BQP-BCA ngày 15/4/2016 của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an về hướng dẫn tiêu chuẩn chính trị, nguyên tắc thủ tục tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ vào phục vụ trong Quân đội.

      - Phối hợp cùng hội đồng NVQS xã lập biên bản các trường hợp vi phạm Luật NVQS.

       - Làm tốt công tác bảo vệ an toàn trong suốt quá trình sơ, khám tuyển và tiễn đưa thanh niên lên đường nhập ngũ.

      4. Trạm y tế xã.

       - Tham mưu cho UBND và HĐNVQS xã về công tác sơ khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

       - Lập kế hoạch dự trù kinh phí sơ khám sức khỏe cho công dân được làm NVQS và tổ chức triển khai thực hiện.

       - Đề xuất thành lập tổ sơ khám sức khỏe NVQS, đề nghị UBND xã xét duyệt, ra quyết định và báo cáo Trung tâm Y tế Huyện.

       - Phối hợp với Ban CHQS xã bàn giao đầy đủ, kịp thời hồ sơ sức khỏe của công dân được gọi nhập ngũ cho hội đồng NVQS Huyện.

       - Chủ trì, phối hợp với Ban CHQS xã giải quyết khiếu nại của công dân liên quan đến việc sơ khám sức khỏe thực hiện NVQS.

       - Tổng hợp kết quả công tác sơ khám sức khỏe thực hiện NVQS, báo cáo HĐNVQS huyện và Trung tâm Y tế huyện theo quy định.

       - Thực hiện sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác sơ khám sức khỏe cho công dân làm NVQS.

      5. Cán bộ VH xã.

       - Làm tốt khâu trang trí khánh tiết, băng, cờ, khẩu hiệu, loa đài tại địa điểm sơ tuyển, đồng thời hướng dẫn đài truyền thanh, các cơ sở Thôn tích cực tuyên truyền, động viên mọi tầng lớp nhân dân, nhất là công dân trong độ tuổi SSNN chấp hành và thực hiện tốt Luật NVQS, hăng hái tham gia sơ tuyển tại xã và khám tuyển tại huyện bảo đảm quân số, đạt chất lượng cao, hoàn thành chỉ tiêu giao quân.

        - Chỉ đạo đài truyền thanh tăng cường nội dung, tin, bài và thời lượng phát sóng, tuyên truyền sâu rộng, kịp thời cho công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2024 của xã. Qua đó làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về Luật NVQS; Thông tư số 148 của Bộ Quốc phòng và thông tư số 13 của liên Bộ quốc phòng - Bộ giáo dục và đào tạo về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi nhập ngũ. Các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước, của Quân đội đối với Quân nhân, thân nhân của Quân nhân là hạ sỹ quan, chiến sỹ đang tại ngũ và sự quan tâm  của địa phương đối với các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ, kịp thời động viên khích lệ thanh niên trong độ tuổi SSNN hăng hái tham gia sơ tuyển, khám tuyển và nhập ngũ.

        - Làm tốt chức năng nhiệm vụ trong Lễ giao lưu, tặng quà, tiễn  thanh niên lên đường nhập ngũ.

       6. Đài truyền thanh xã.

         - Tăng cường bám sát cơ sở các thôn, viết bài, đưa tin những gương điển hình trong thực hiện luật NVQS.

         - Tăng cường thời lượng phát sóng trên đài truyền thanh của xã trong suốt quá trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

        - Tổ chức tiếp âm trực tiếp lễ giao nhận quân của huyện năm 2024.

       7. Cán bộ tài chính kế toán xã.

        - Căn cứ vào kế hoạch tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2024 của Hội đồng NVQS xã. Phối hợp chặt chẽ với BCHQS  lập dự trù và bảo đảm đầy đủ kinh phí cho công tác sơ tuyển, khám tuyển, giao quân năm 2024 của xã.

       8. Hội CCB xã

        - Phối hợp với Ban CHQS xã và các Ban, Nghành, Đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền Luật NVQS, các thông tư của trên liên quan đến công tác tuyển quân trong nhân dân nhất là thanh niên trong độ tuổi SSNN. Nắm chắc số con, em hội viên phối hợp với các chi hội đến gia đình động viên thanh niên hăng hái tham gia sơ tuyển, khám tuyển, nhập ngũ và chuẩn bị nội dung tham gia buổi gặp mặt truyền thống, giao lưu văn nghệ, tặng quà cho thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ. Tạo không khí vui vẻ phấn khởi, góp phần hoàn thành nhiệm vụ giao quân năm 2024 của xã.

        9. Hội liên hiệp phụ nữ xã.

         - Ban chấp hành hội liên hiệp phụ nữ xã phối hợp với Chi hội các thôn làm tốt công tác động viên tư tưởng tới từng con, em hội viên về tham gia khám tuyển NVQS, giúp đỡ gia đình các công dân chuẩn bị nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn để công dân vui vẻ, yên tâm lên đường nhập ngũ.

         - Làm tốt chức năng nhiệm vụ trong buổi gặp mặt giao lưu, tặng quà tiễn đưa thanh niên lên đường nhập ngũ.

       10. Đoàn TNCSHCM xã.

        - Làm tốt công tác tuyên truyền để  Đoàn viên, Thanh niên nhận thức rõ về trách nhiệm của Thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

        - Tổ chức chuyển sinh hoạt Đoàn, làm thủ tục giới thiệu Đoàn viên ưu tú diện đủ điều kiện nhập ngũ tham gia học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Phối hợp với các Ban, Nghành, Đoàn thể làm tốt công tác tư tưởng cho thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ.

       - Phối hợp với BCHQS xã, Hội CCB, Hội Phụ nữ và các Ban, Nghành có liên quan ở xã, phân công cán bộ chuẩn bị nội dung, đồng thời chỉ đạo chi Đoàn Thanh niên ở các thôn phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị tham gia buổi gặp mặt truyền thống, giao lưu văn nghệ, tặng quà cho Thanh niên nhập ngũ.

       - Làm tốt chức năng nhiệm vụ trong buổi gặp mặt truyền thống, giao lưu văn nghệ, tặng quà cho thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ tại xã.

       11. Cán bộ tư pháp - hộ tịch.

         - Tăng cường công tác tham mưu giúp UBND xã hoàn chỉnh về hồ sơ, thủ tục để xử lý các trường hợp: chống, trốn, và cản trở việc thực hiện Luật NVQS theo quy định tại Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ, NĐ số 37/2022 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Quốc phòng- Cơ yếu. Đề nghị cấp trên đưa ra truy tố, xét sử trước Pháp luật đối với các trường hợp vi phạm đến mức phải xử lý hình sự theo quy định của Bộ luật hình sự để tuyên truyền , răn đe phòng ngừa chung.

       12. Các thôn đội trưởng

         - Cùng với BCHQS xã quản lý chặt chẽ nguồn SSNN, nắm chắc địa chỉ, nơi làm việc, số điện thoại của các công dân trong diện sẵn sàng nhập ngũ. Tổ chức rà soát, xét duyệt, phân tích làm rõ các nhóm đối tượng: Miễn làm NVQS, Miễn gọi nhập ngũ ,tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình, số còn lại phải thực hiện NVQS, bảo đảm tính công bằng, công khai và đúng Luật, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, phối hợp cùng gia đình bằng mọi biện pháp: Thuyết phục, động viên, tìm, gọi số thanh niên đi làm xa về bảo đảm quân số tham gia sơ tuyển, khám tuyển và nhập ngũ.

         - Tham gia buổi gặp mặt, tặng quà, tiễn  thanh niên lên địa điểm giao nhận quân tại Huyện bảo đảm 100% chỉ tiêu, an toàn, đúng thời gian quy định.

       VI. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

         1. Tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy, Chính quyền, của HĐNVQS xã. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các Ban, Nghành, Đoàn thể từ xã đến cơ sở và Nhân dân trong toàn xã. Tạo khí thế thi đua phấn khởi trong thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2024.

        2. Hiệp đồng chặt chẽ giữa các Ban, Nghành, Đoàn thể, các Thôn, nhất là Ban CHQS và trạm Ytế xã trong việc chỉ đạo sơ tuyển sức khỏe, với Ban Công an xã trong việc xét duyệt tiêu chuẩn chính trị của công dân nhập ngũ. Ban CHQS xã là cơ quan tham mưu, trung tâm hiệp đồng, đồng thời là cơ quan thường trực chịu trách nhiệm chính giúp Hội đồng NVQS xã trong việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

        3. Các Ban, Nghành, đoàn thể trong khối MTTQVN xã tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục Luật NVQS,các Nghị định, Thông tư có liên quan đến công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của thanh niên. Chuẩn bị tốt tư tưởng cho Thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ.

       4. Cán bộ Tư pháp, Công an xã làm công tác tham mưu giúp UBND - HĐNVQS xã trong việc xử lý các trường hợp vị phạm Luật NVQS.

        5. Các thôn đội trưởng quản lý chắc quân số, có biện pháp thực hiện tốt chỉ tiêu tuyển chọn gọi nhập ngũ theo danh sách đã lập cho từng thôn. Đề nghị xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, đúng Pháp luật. Đồng thời phối hợp thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội.

        Trong quá trình tổ chức thực hiện từng nội dung công việc, các vướng mắc phát sinh, các Ban, Nghành, Đoàn thể, các Thôn thường xuyên báo cáo kết quả, ý kiến, kiến nghị về Hội đồng NVQS xã (Qua ban CHQS xã) để thống nhất giải quyết kịp thời.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG NVQS XÃ

CHỦ TỊCH

(ĐÃ KÝ)

 

 

 

   Nguyễn Đình Hằng

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 


Tổng lượt xem bài viết là: 59
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác