KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TIẾP XÚC ĐỐI THOẠI TRỰC TIẾP CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CẤP UỶ ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN VỚI ĐẠI DIỆN DIỆN NHÂN DÂN NĂM THÁNG 10 2023
Ngày 17/10/2023

Thực hiện Quyết định số 217- QĐ/TW, ngày 12-12-2013 của Bộ Chínhh trị (Khóa XI) về việc Ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể Chính trị - xã hội; Quyết định số 218- QĐ/TW, ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị (Khoá XI) Ban hành Quy định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Đoàn thể Chính trị xã hội và Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền; Thực hiện Quy chế số 07-QC/TU ngày 08/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình; Công văn số 1170-CV/HU, ngày 06/9/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ; Hướng dẫn số 15-HD/BDVHU ngày 06/9/2019 của Ban Dân vận Huyện ủy; Công văn số 89 - CV/BDVHU ngày 12/09/2023 của Ban Dân vận Huyện ủy; Nghị quyết số 83- NQ/ĐU, ngày 26/9/2023 của Đảng ủy xã An Ấp. Ủy ban MTTQ phối hợp với Văn phòng Đảng ủy xã xây dựng Kế hoạch tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu Cấp ủy Đảng, Chính quyền với đại diện Nhân dân kỳ tháng 10 năm 2023 như sau:

      ỦY BAN MTTQ H. QUỲNH PHỤ

        ỦY BAN MTTQ XÃ AN ẤP

 
 
 

      Số: 23/KH-MTTQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

An Ấp, ngày 06 tháng 10 năm 2023

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu Cấp ủy Đảng,

Chính quyền với đại diện Nhân dân kỳ tháng 10 năm 2023

 
 
 

      Thực hiện Quyết định số 217- QĐ/TW, ngày 12-12-2013 của Bộ Chínhh trị (Khóa XI) về việc Ban hành Quy chế giám sát và phản biện  hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể Chính trị - xã hội; Quyết định số 218- QĐ/TW, ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị (Khoá XI) Ban hành Quy định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Đoàn thể Chính trị xã hội và Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền; Thực hiện Quy chế số 07-QC/TU ngày 08/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình; Công văn số 1170-CV/HU, ngày 06/9/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ; Hướng dẫn số 15-HD/BDVHU ngày 06/9/2019 của Ban Dân vận Huyện ủy; Công văn số 89 - CV/BDVHU ngày 12/09/2023 của Ban Dân vận Huyện ủy; Nghị quyết số 83- NQ/ĐU, ngày 26/9/2023 của Đảng ủy xã An Ấp. Ủy ban MTTQ phối hợp với Văn phòng Đảng ủy xã xây dựng Kế hoạch tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu Cấp ủy Đảng, Chính quyền với đại diện Nhân dân kỳ tháng 10 năm 2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Qua cuộc tiếp xúc, đối thoại nhằm phổ biến Chủ trương, Đường lối của Đảng, Chính sách- Pháp luật của Nhà nước; Chủ trương của Cấp ủy Đảng, Nhiệm vụ của Chính quyền địa phương đến Nhân dân.

- Giúp người đứng đầu Cấp ủy Đảng, Chính quyền nắm được tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, những khó khăn, vướng mắc, tồn tại để tập trung chỉ đạo giải quyết. Thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

2. Yêu cầu

- Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - hội. Thực hiện đúng Chủ trương- Đường lối của Đảng, Chính sách - Pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương.

- Tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân phải được chuẩn bị chu đáo, cụ thể, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, công khai, khách quan, thiết thực, hiệu quả.

- Không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị của địa phương.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, CÁC BƯỚC TIẾP XÚC, ĐỐI THOẠI

1. Đối tượng

- Người chủ trì tiếp xúc, đối thoại:

(Tháng 10 năm 2023 đồng chí Nguyễn Văn Đề- Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã là người chủ trì tiếp xúc, đối thoại).

- Người tham gia tiếp xúc, đối thoại là: Đại diện Nhân dân trong xã (mời từ 100 đến 120 đại biểu) tới tham dự buổi đối thoại (Mặt trận và các đoàn th chính trị lựa chọn).

- Thành phần mời dự: Các đồng chí trong BCH Đảng bộ xã, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Thường trực UBMTTQ xã, Đại biểu HĐND, Trưởng các Đoàn thể, Cán bộ, Công chức có liên quan, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Hiệu trưởng các nhà trường, Trưởng Trạm Y tế. HTXDVNN; Quỹ Tín dụng Nhân dân xã.

       2. Nội dung

- Người chủ trì đối thoại thông báo khái quát tình hình Kinh tế-xã hội của địa phương; những vấn đề dư luận và Nhân dân quan tâm.

- Nghe đại diện Nhân dân góp ý kiến, kiến nghị về phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy Đảng, Chính quyền; Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể Nhân dân, về đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm của Cán bộ, Đảng viên; Về những khó khăn, vướng mắc, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân mà Cấp ủy Đảng, Chính quyền cần tập trung chỉ đạo giải quyết.

- Người chủ trì đối thoại trực tiếp trả lời hoặc chỉ đạo các Ban, Ngành, Cán bộ, Công chức liên quan có trách nhiệm trả lời những kiến nghị của Nhân dân. Những ý kiến vượt thẩm quyền thì kiến nghị với cấp trên và cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

(Những nội dung khiếu nại, tố cáo không đưa ra đối thoại tại hội nghị).

3. Các bước tổ chức tiếp xúc, đối thoại

3.1. Trước cuộc tiếp xúc, đối thoại

- Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy (Trưởng Khối Dân vận xã) chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể và cơ sở nắm tình hình. Tổng hợp ý kiến của Nhân dân, lựa chọn đại biểu đại diện cho các tổ chức Đoàn th và Nhân dân trong xã tham gia tiếp xúc, đối thoại.

- Văn phòng Đảng ủy phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể của xã tổng hợp ý kiến của Cán bộ, Đảng viên, Nhân dân, phân loại từng lĩnh vực, từng nội dung. Trên cơ sở đó tham mưu cho đồng chí Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã chỉ đạo các Ban, Ngành, Đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung trả lời, đối thoại.

3.2. Trong cuộc tiếp xúc, đối thoại

- Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy xã tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông qua nội dung, chương trình, nội quy cuộc tiếp xúc, đối thoại, giới thiệu người chủ trì, cử thư ký ghi biên bản, tổng hợp những ý kiến, đăng ký phát biểu của Nhân dân.

- Người chủ trì cuộc tiếp xúc, đối thoại:

+ Quán triệt mục đích tiếp xúc, đối thoại.

+ Thông báo khái quát tình hình Kinh tế- hội của địa phương; Những vấn đề dư luận và Nhân dân quan tâm.

+ Mời Nhân dân phát biểu ý kiến.

+ Trực tiếp trả lời hoặc cử đại diện lãnh đạo xã, đại diện các Ban, Ngành, Đơn vị có liên quan trả lời những kiến nghị của Nhân dân thuộc thẩm quyền.

+ Nhân dân tiếp tục trao đổi, phát biểu (Nếu có).

+ Đại diện lãnh đạo xã hoặc đại diện các Ban, Ngành, Đơn vị có liên quan trả lời những ý kiến, kiến nghị của Nhân dân thuộc thẩm quyền. (Những vấn đề mới phát sinh sau khi Nhân dân tiếp tục trao đổi, phát biểu chưa được trả lời ở trên).

+ Đồng chí chủ trì tiếp xúc, đối thoại kết luận nội dung đối thoại, nêu rõ những nội dung  được giải quyết, những nội dung nêu tại hội nghị chưa được giải quyết, các Cơ quan, Ban, Ngành có trách nhiệm trả lờithời hạn trả lời.

3.3. Sau cuộc tiếp xúc, đối thoại

Người chủ trì cuộc tiếp xúc, đối thoại thực hiện các công việc sau:

- Ban hành thông báo kết luận về kết quả tiếp xúc, đối thoại gửi tới các tổ chức, đơn vị có liên quan để biết, giám sát.

- Đưa ra giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế.

- Ch đạo các Ban, Ngành có thm quyn, có trách nhim tr li các ý kiến, kiến ngh ca Nhân dân.

- Chm nht sau hi ngh tiếp xúc, đối thoi 05 ngày Đảng y xã, hoàn thin h sơ  gi v Ban Thường v Huyn y (Qua Ban Dân vn huyn y).

- Sau 15 ngày làm việc của hội nghị tiếp xúc, đối thoại, các Ban, Ngành có thẩm quyền được phân công phải trả lời trực tiếp các nội dung ghi trong biên bản, hoặc bằng văn bản cho người có ý kiến, kiến nghị; Đồng thời báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy và UBND xã.

- Kiến nghị cơ quan cấp trên giải quyết các vấn đề vượt quá thẩm quyền.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIM

1. Thời gian:

- Thời gian mỗi cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp là 1/2 ngày. (Dự kiến từ ngày 18 - 22/10/2023).

       * Thời gian, các bước tiến hành cuộc tiếp xúc, đối thoại năm 2023

- Từ ngày 05 - 10/10/2023: Ủy ban MTTQ phối hợp với Văn phòng Đảng ủy xã xây dựng kế hoạch, họp triển khai kế hoạch đến các Ban, Ngành, Đơn vị liên quan; Phân công nhiệm vụ chuẩn bị cho cuộc tiếp xúc, đối thoại.

- Từ ngày 11 - 14/10/2023: Khối Dân vận xã (Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy xã kiêm trưởng khối Dân vận) chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể và các cơ sở nắm tình hình, tổng hợp ý kiến của Nhân dân, lựa chọn Đại biểu đại diện cho các tổ chức Đoàn th và Nhân dân trong xã tham gia tiếp xúc, đối thoại.

- Ngày 15/10/2023: Văn phòng Đảng ủy xã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể trong xã tổng hợp ý kiến của Cán bộ, Đảng viên và Nhân dân; Dự kiến Đại biểu trực tiếp tham gia phát biểu đối thoại. Tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị (Nếu có).

- Ngày 16/10/2023: các Ban, Ngành, Đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung trả lời, đối thoại.

 - Ngày 17/10/2023: Hoàn thiện các nội dung liên quan đến cuộc đối thoại.

 - Từ ngày 18 đến ngày 22/10/2023: Tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại.

2.  Địa điểm: Tại Nhà văn hóa xã An Ấp.

IV. TỒ CHỨC THỰC HIỆN

1.  Khối Dân vận xã

- Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy xã kiêm trưởng khối Dân vận chỉ đạo mời các thành phần: Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Thường trực MTTQ, Đại biểu HĐND, Trưởng các Ban, Ngành Đoàn thể, Cán bộ, Công chức xã; Bí thư, Trưởng thôn của 5 thôn, Đại diện HTXDVNN, Quỹ Tín dụng Nhân dân, Trạm Y tế, hai Nhà trường, Đài Truyền thanh xã số lượng: 44 đại biểu.

- Cùng Văn phòng Đảng ủy xã chủ trì, tham mưu cho đồng chí  Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã tổ chức cuộc tiếp xúc, đối thoại với đại diện Nhân dân.

- Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể và các cơ sở nắm tình hình, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân, lựa chọn Đại biểu đại diện cho các tổ chức Đoàn th và Nhân dân trong xã tham gia tiếp xúc, đối thoại.

2. Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chính trị- xã hội

- Phân công các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ cử đại diện Hội viên, Đoàn viên tham gia hội nghị tiếp xúc, đối thoại gồm 76 đại biểu được phân bổ như sau:

+ MTTQ xã 03 đại biểu.

+ Hội CCB xã 15 đại biểu.

+ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã 15 đại biểu.

+ Hội Nông dân xã 15 đại biểu.

+ Đoàn thanh niên xã 03 đại biểu.

+ Hội Người cao tuổi xã 05 đại biểu.  

+ Ban Công tác Mặt trận phối hợp với cơ sở thôn trên địa bàn 5 thôn, chọn, cử  mỗi thôn 04 đại biểu, tổng bằng 20 đại biểu.

 - MTTQ, Các Đoàn thể và đại diện Nhân dân tập trung ý kiến về các lĩnh vực như: An ninh Chính trị, Lĩnh vực phát triển Kinh tế, Văn hóa - Xã hội, Quốc phòng - An ninh, Lĩnh vực Đất đai, Vệ sinh môi trường, Y tế - Giáo dục, Xây dựng Đảng và các Lĩnh vực khác…

 - Chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Đoàn viên, Hội viên và Nhân dân; Tổng hợp bằng văn bản do cấp dưới báo cáo lên gửi về Văn phòng Đảng ủy xã. Đồng thời lựa chọn đại diện cho các Ban, Ngành, Đoàn thể và Nhân dân tham gia tiếp xúc, đối thoại.

- Tham gia Đoàn tiếp xúc, đối thoại giám sát việc thực hiện những nội dung kết luận của đồng chí Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã sau tiếp xúc, đối thoại.

* Lưu ý: Không phân công ý kiến hoặc mời thành phần đang có đơn, thư khiếu kiện hoặc đang giải quyết đơn thư của thành phần đó về tham gia hội nghị.

3. Nội dung phối hợp

3.1. Văn phòng Đảng ủy xã

Văn phòng Đảng ủy phối hợp với Ủy ban MTTQ xã tổng hợp ý kiến của Nhân dân thông qua báo cáo tổng hợp của Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể Chính trị- xã hội và đóng góp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân gửi đến (Nếu có). Phân loại từng nội dung ý kiến, kiến nghị tham mưu cho đồng chí Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Ban, Ngành, Đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung trả lời, đối thoại.

- Tham mưu thành lập tổ thư ký làm nhiệm vụ tổng hp ý kiến, kiến nghị trước, trong khi đối thoại chuyển đến các cơ quan chuyên môn chuẩn bị nội dung trả lời.

- Tham mưu mời lãnh đạo các Ban, Ngành, các Cơ quan, Cán bộ, Công chức có liên quan cùng tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với đại diện Nhân dân.

- Tham mưu thông báo kết luận sau cuộc tiếp xúc, đối thoại.

- Chuẩn bị giấy mời theo thành phần; chuẩn bị những điều kiện cần thiết để phục vụ cuộc tiếp xúc, đối thoại.

- Lập lưu trữ hồ sơ cuộc tiếp xúc, đối thoại gồm: Tổng hợp nội dung ý kiến, kiến nghị của Nhân dân, nội dung trả lời, tên tổ chức, cá nhân kiến nghị; Kết quả được giải quyết, hướng giải quyết, thời gian, cấp có thẩm quyền giải quyết.

 3.2. Công an xã

 Đề nghị UBND xã chỉ đạo lực lượng Công an xã, phối hợp nắm tình hình, xây dựng phương án, tổ chức bảo vệ tuyệt đối an toàn cho cuộc tiếp xúc, đối thoại do tổ chức.

3.3. Công chức Văn hóa, Đài truyền thanh xã

Đề nghị Trung tâm Học tập cộng đồng, Đài truyền thanh xã, phối hợp chuẩn bị hội trường, loa máy, trang trí, khánh tiết, tuyên truyền và các điều kiện, phương tiện cần thiết phục vụ hội nghị tiếp xúc, đối thoại.

4. Dự trù kinh phí

- Kinh phí hội nghị họp triển khai kế hoạch tiếp xúc, đối thoại: 40 đại biểu x 20.000đ/Đại biểu  = 800.000 đồng.

- Fo to tài liệu 40 bộ x 800đ/bộ = 32.000 đồng.

- Pin mic và nước uống hội nghị họp triển khai kế hoạch = 50.000 đồng.

- Cắt tít, pin mic, nước uống hội nghị tiếp xúc đối thoại = 238.000 đồng.

* Cộng bằng: 1.120.000 đồng (Một triệu một trăm hai mươi nghìn đồng).

Trên đây là kế hoạch tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu Cấp ủy Đảng, Chính quyền với đại diện Nhân dân kỳ tháng 10 năm 2023. Đề nghị các Ban, Ngành, Đoàn thể, các Đơn vị có liên quan phối hợp  thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, báo cáo về Thường trực Đảng ủy; Thường trực Ủy ban MTTQ để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH

CỦA THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY XÃ AN ẤP

BÍ THƯ

 

 

 

 

 Nguyễn Văn Đề

           T.M ỦY BAN MTTQ XÃ

                     CHỦ TỊCH

 

 

 

 

     Đặng Ngọc Quân

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Huyện ủy; (Để báo cáo)

- Ban Dân vận Huyện ủy; (Để báo cáo)

-TT MTTQ huyện; (Để báo cáo)

- TT Đảng ủy xã; (Để báo cáo)

- UBND xã; (Để phối hợp)

- Các Ban, Ngành, Đoàn thể; (Để phối hợp)

- Các Ban MTDC, Cơ sở thôn;(Để thực hiện)

- Lưu VPĐU, MTTQ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm

Tổng lượt xem bài viết là: 219
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác