KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TIẾP XÚC ĐỐI THOẠI TRỰC TIẾP CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CẤP UỶ ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN VỚI ĐẠI DIỆN DIỆN NHÂN DÂN NĂM 2023
Ngày 22/09/2023

ỦY BAN MTTQ H. QUỲNH PHỤ

       ỦY BAN MTTQ XÃ AN ẤP

 
 
 

      Số: 22/KH-MTTQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

An Ấp, ngày 10 tháng 04 năm 2023

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp

của người đứng đầu Cấp ủy Đảng, Chính quyền với đại diện Nhân dân

 

      Thực hiện Quyết định số 217- QĐ/TW, ngày 12-12-2013 của Bộ Chínhh trị (Khóa XI) về việc “Ban hành Quy chế giám sát và phản biện  hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể chính trị - xã hội”; Quyết định số 218- QĐ/TW, ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị (Khoá XI) "Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền"; Thực hiện Quy chế số 07-QC/TU ngày 08/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình; Công văn số 1170-CV/HU, ngày 06/9/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ; Hướng dẫn số 15-HD/BDVHU ngày 06/9/2019; Công văn số 72- CV/BDVHU ngày 08/03/2023 của Ban Dân vận Huyện ủy; Nghị quyết số 74-NQ/ĐU, ngày 28/3/2023 của Đảng ủy xã An Ấp. Ủy ban MTTQ phối hợp với Văn phòng Ủy ban Nhân dân xã xây dựng Kế hoạch tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu Cấp ủy Đảng, Chính quyền với đại diện Nhân dân kỳ tháng 4 năm 2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Qua cuộc tiếp xúc, đối thoại nhằm phổ biến Chủ trương - Đường lối của Đảng, Chính sách - Pháp luật của Nhà nước; Chủ trương của Cấp ủy Đảng, Quy định của Chính quyền địa phương đến Nhân dân.

- Giúp người đứng đầu Cấp ủy Đảng, Chính quyền nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, những khó khăn, vướng mắc, tồn tại để tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời. Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

2. Yêu cầu

- Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, công tác quản lý, điều hành của Nhà nước đồng thời phát huy được vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội. Thực hiện đúng Chủ trương- Đường lối của Đảng, Chính sách- Pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương.

- Tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân phải được chuẩn bị chu đáo, cụ thể, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, công khai, khách quan, thiết thực, hiệu quả.

- Không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị của địa phương và đảm bảo đúng các quy định trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, CÁC BƯỚC TIẾP XÚC, ĐỐI THOẠI

1. Đối tượng

- Người chủ trì tiếp xúc, đối thoại:

(Tháng 04 năm 2023 đồng chí Nguyễn Đình Hằng - Thường vụ Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã là người chủ trì tiếp xúc, đối thoại).

- Người tham gia tiếp xúc, đối thoại là: Đại diện Nhân dân trong xã (mời từ 100 đến 120 đại biểu) tới tham dự buổi đối thoại (Mặt trận và các Đoàn thể chính trị lựa chọn).

- Thành phần mời dự: Các đồng chí trong Thường trực Đảng, BCH Đảng bộ xã, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Thường trực Ủy ban MTTQ, Đại biểu HĐND xã, Trưởng các Đoàn thể, Cán bộ, Công chức có liên quan, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn của 5 thôn, Hiệu trưởng các Nhà trường, Trưởng Trạm Y tế. HTXDVNN; Quỹ Tín dụng Nhân dân An Ấp.

       2. Nội dung

- Người chủ trì đối thoại thông báo khái quát tình hình kinh tế - xã hội của địa phương; những vấn đề dư luận xã hội và Nhân dân quan tâm.

- Nghe Nhân dân góp ý kiến, kiến nghị về phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy Đảng, Chính quyền; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể Nhân dân, về đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm của Cán bộ, Đảng viên; về những khó khăn, vướng mắc, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân mà Cấp ủy Đảng, Chính quyền cần tập trung chỉ đạo giải quyết.

- Người chủ trì đối thoại trực tiếp trả lời hoặc chỉ đạo các Ban, Ngành, Cán bộ, Công chức liên quan có trách nhiệm trả lời những ý kiến, kiến nghị của Nhân dân. Những ý kiến, vượt thẩm quyền thì kiến nghị với cấp trên và cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

(Những nội dung khiếu nại, tố cáo không đưa ra đối thoại tại hội nghị).

3. Các bước tổ chức tiếp xúc, đối thoại

3.1. Trước cuộc tiếp xúc, đối thoại

- Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy (Trưởng Khối Dân vận xã) chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể và cơ sở nắm tình hình. Tổng hợp ý kiến của Nhân dân, lựa chọn đại biểu đại diện cho các tổ chức Đoàn thể và Nhân dân trong xã tham gia tiếp xúc, đối thoại.

- Văn phòng Ủy ban Nhân dân xã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, tham mưu cho đồng chí Chủ tịch UBND xã xây dựng kế hoạch, trình Thường trực Đảng phê duyệt. Họp triển khai nội dung thông qua kế hoạch tiếp xúc, đối thoại và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Phối hợp với các Đoàn thể của xã tổng hợp ý kiến của Cán bộ, Đảng viên, Hội viên và Nhân dân, phân loại từng lĩnh vực, từng nội dung (Nếu có). Trên cơ sở đó tham mưu cho đồng chí Chủ tịch UBND xã chỉ đạo các Ban, Ngành, Đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung trả lời, đối thoại.

3.2. Trong cuộc tiếp xúc, đối thoại

- Đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự, thông qua nội dung chương trình, nội quy; Giới thiệu người chủ trì, cử thư ký ghi biên bản của cuộc tiếp xúc, đối thoại; 

 - Người chủ trì cuộc tiếp xúc, đối thoại:

+ Quán triệt mục đích tiếp xúc, đối thoại.

+ Thông báo khái quát tình hình kinh tế - xã hội của địa phương; Những vấn đề dư luận xã hội và Nhân dân quan tâm.

+ Mời Nhân dân phát biểu ý kiến.

+ Trực tiếp trả lời hoặc cử đại diện các Ban, Ngành, đơn vị có liên quan trả lời những kiến nghị của Nhân dân thuộc thẩm quyền.

+ Nhân dân tiếp tục trao đổi, phát biểu (Nếu có).

+ Đại diện lãnh đạo xã hoặc đại diện các Ban, Ngành, Đơn vị có liên quan trả lời những ý kiến, kiến nghị của Nhân dân thuộc thẩm quyền. (Những vấn đề mới phát sinh sau khi Nhân dân tiếp tục trao đổi, phát biểu chưa được trả lời ở trên).

+ Đồng chí chủ trì tiếp xúc, đối thoại kết luận nội dung đối thoại, nêu rõ những nội dung  được giải quyết, những nội dung nêu tại hội nghị chưa được giải quyết, chỉ đạo, giao cho các tổ chức, các Cơ quan, Ban, Ngành, cá nhân có trách nhiệm trả lời và thời hạn trả lời. Những nội dung thuộc thẩm quyền của cấp trên thì giao thư ký tổng hợp, làm báo cáo bằng văn bản lên cấp trên theo quy định.

* Thư ký của cuộc tiếp xúc, đối thoại:

Ghi chép đầy đủ, chi tiết, cụ thể về thời gian, địa điểm, thành phần dự cuộc tiếp xúc, đối thoại.

Ghi đầy đủ các nội dung của người ý kiến, kiến nghị, ý kiến trả lời của người chủ trì tiếp xúc, đối thoại hoặc người được phân công trả lời.

Sau khi người chủ trì kết luận, các ý kiến được tổng hợp đầy đủ ý kiến nào nhất trí, ý kiến nào nhất trí một phần, ý kiến nào chưa nhất trí; ý kiến vượt quá thẩm quyền và người chủ trì giao cho ai tiếp tục trả lời bằng văn bản và thời gian cụ thể.

3.3. Sau cuộc tiếp xúc, đối thoại

* Người chủ trì cuộc tiếp xúc, đối thoại thực hiện các công việc sau:

- Ban hành thông báo kết luận về kết quả tiếp xúc, đối thoại gửi tới các tổ chức, đơn vị có liên quan để biết, giám sát.

- Đưa ra giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế.

- Chỉ đạo các tổ chức, Ban, Ngành, cá nhân có thẩm quyền, có trách nhiệm trả lời các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân.

- Chậm nhất 10 ngày làm việc sau cuộc tiếp xúc, đối thoại, các tổ chức, các Ban, Ngành có thẩm quyền được phân công có trách nhiệm trả lời trực tiếp các nội dung ghi trong biên bản, hoặc trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân có ý kiến, kiến nghị; Đồng thời báo cáo về Cấp ủy Đảng và người chủ trì tiếp xúc, đối thoại.

 - Kiến nghị cơ quan cấp trên giải quyết các vấn đề vượt quá thẩm quyền.

       * Mặt trận Tổ quốc

        Lập và lưu trữ hồ sơ, tài liệu cuộc tiếp xúc, đối thoại, tổ chức giám sát các tổ chức, Ban, Ngành, cá nhân có liên quan thực hiện kết luận của người chủ trì tiếp xúc, đối thoại.

        * UBND xã

   UBND xã lưu trữ toàn bộ tài liệu, hồ sơ tiếp xúc, đối thoại, báo cáo theo quy định.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian:

- Thời gian mỗi cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp là 1/2 ngày. (Dự kiến vào 07 giờ 30 phút sáng thứ 3 ngày 18/04/2023).

* Thời gian, các bước tiến hành cuộc tiếp xúc, đối thoại năm 2023

- Từ ngày 08 - 11/04/2023: Ủy ban MTTQ phối hợp với Văn phòng UBND xã xây dựng kế hoạch. Trình Thường trực Đảng ủy xã phê duyệt; tổ chức họp triển khai kế hoạch đến các Ban, Ngành, Đơn vị liên quan; phân công nhiệm vụ chuẩn bị cho cuộc tiếp xúc, đối thoại.

- Từ ngày 12- 14/04/2023: Khối Dân vận xã (Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy xã kiêm trưởng khối Dân vận) chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể và các cơ sở nắm tình hình, tổng hợp ý kiến của Nhân dân, lựa chọn đại biểu đại diện cho các tổ chức Đoàn thể và Nhân dân trong xã tham gia tiếp xúc, đối thoại.

- Ngày 15/04/2023: Văn phòng Ủy ban nhân dân xã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể trong xã tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của Cán bộ, Đảng viên, Hội viên và Nhân dân; Dự kiến đại biểu trực tiếp tham gia phát biểu đối thoại (Nếu có).

 - Ngày 16/04/2023: các Ban, Ngành, Đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung trả lời, đối thoại.

 - Ngày 17/04/2023: Hoàn thiện các nội dung liên quan đến cuộc tiếp xúc, đối thoại.

 - Sáng thứ 3 ngày 18/04/2023: Tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại.

2.  Địa điểm: Tại Nhà văn hóa xã An Ấp.

IV. TỒ CHỨC THỰC HIỆN

1. Khối Dân vận xã

- Khối Dân vận xã (Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy xã kiêm trưởng khối Dân vận) chỉ đạo UBND ra giấy mời các thành phần: Thường trực Đảng, BCH Đảng bộ, TT.HĐND, Lãnh đạo UBND, TT.MTTQ, Đại biểu HĐND, Cán bộ, Công chức xã; Bí thư, Trưởng thôn của 5 thôn trong xã, Đại diện HTXDVNN, Quỹ TDND, Hiệu trưởng 2 Nhà trường Trạm Y tế, Đài Truyền thanh, Trưởng các Đoàn thể xã hội xã số lượng: 44 đại biểu.

- Chỉ đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân xã chủ động tham mưu cho đồng chí Chủ tịch UBND xã tổ chức cuộc tiếp xúc, đối thoại với đại diện Nhân dân.

- Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể và các cơ sở thôn nắm tình hình, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân, lựa chọn đại biểu đại diện cho các tổ chức Đoàn thể và Nhân dân trong xã tham gia tiếp xúc, đối thoại.

2. Mặt trận Tổ quốc xã và các Đoàn thể chính trị - xã hội

- Phân công các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ cử đại diện Hội viên, Đoàn viên tham gia hội nghị tiếp xúc, đối thoại gồm 76 đại biểu được phân bổ như sau:

+ MTTQ xã 03 đại biểu.

+ Hội CCB xã 15 đại biểu.

+ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã 15 đại biểu.

+ Hội Nông dân xã 15 đại biểu.

+ Đoàn thanh niên xã 03 đại biểu.

+ Hội Người cao tuổi xã 05 đại biểu. 

+ Giao Ban công tác Mặt trận thôn phối hợp với các cơ sở thôn, mời đại diện Nhân dân trên địa bàn 5 thôn trong xã; mỗi thôn mời 4 đại biểu. Tổng bằng 20 đại biểu.

 - MTTQ, Các Đoàn thể và đại diện Nhân dân tập trung ý kiến về các lĩnh vực như: An ninh Chính trị, Lĩnh vực phát triển Kinh tế, Văn hóa - xã hội, Quốc phòng - An ninh, Lĩnh vực Đất đai, Vệ sinh môi trường, Y tế - Giáo dục, Xây dựng Đảng và các Lĩnh vực khác.

 - Chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Đoàn viên, Hội viên và Nhân dân; tổng hợp bằng văn bản do cấp dưới báo cáo lên gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân xã. Đồng thời lựa chọn đại diện cho các Ban, Ngành, Đoàn thể và Nhân dân tham gia tiếp xúc, đối thoại.

- Tham gia Đoàn tiếp xúc, đối thoại và giám sát việc thực hiện những nội dung kết luận của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã sau tiếp xúc, đối thoại.

* Lưu ý: Không phân công ý kiến hoặc mời thành phần đang có đơn, thư khiếu kiện hoặc đang giải quyết đơn thư của thành phần đó về tham gia hội nghị.

3. Nội dung phối hợp

3.1. Văn phòng UBND xã

Văn phòng UBND phối hợp với Ủy ban MTTQ xã tổng hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân gửi đến (Nếu có). Phân loại từng nội dung ý kiến, kiến nghị. Chủ động tham mưu cho đồng chí Chủ tịch UBND xã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Ban, Ngành, Đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung trả lời, đối thoại.

- Tham mưu thành lập tổ thư ký làm nhiệm vụ tổng hợp ý kiến, kiến nghị trước trong khi đối thoại, chuyển đến các cơ quan chuyên môn chuẩn bị nội dung trả lời.

- Tham mưu mời lãnh đạo các Cơ quan, tổ chức, các Ban, Ngành, Cán bộ, Công chức có liên quan cùng tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân.

- Tham mưu việc thông báo kết luận sau cuộc tiếp xúc, đối thoại.

- Chuẩn bị giấy mời theo thành phần; chuẩn bị những điều kiện cần thiết để phục vụ cuộc tiếp xúc, đối thoại.

- Lập và lưu trữ hồ sơ cuộc tiếp xúc, đối thoại gồm: Tổng hợp nội dung ý kiến, kiến nghị của Nhân dân, nội dung trả lời, tên tổ chức, cá nhân kiến nghị; Kết quả được giải quyết, hướng giải quyết, thời gian, cấp có thẩm quyền giải quyết.

3.2. Công an xã

 Đề nghị UBND xã chỉ đạo lực lượng Công an xã, phối hợp nắm tình hình, xây dựng phương án, tổ chức bảo vệ tuyệt đối an toàn cho cuộc tiếp xúc, đối thoại do xã tổ chức.

3.3. Ban Văn hóa, Đài truyền thanh xã

Đề nghị Trung tâm Học tập cộng đồng, Đài truyền thanh xã, phối hợp chuẩn bị hội trường, loa máy, trang trí, khánh tiết, tuyên truyền và các điều kiện, phương tiện cần thiết phục vụ hội nghị tiếp xúc, đối thoại.

4. Dự trù kinh phí

- Kinh phí hội nghị họp triển khai kế hoạch tiếp xúc, đối thoại: 40 đại biểu x 30.000đ/Đại biểu  = 1.200.000 đồng.

- Fo to tài liệu 40 bộ x 800đ/bộ = 32.000 đồng.

- Pin mic và nước uống hội nghị họp triển khai kế hoạch = 50.000 đồng.

- Cắt tít, pin mic, nước uống hội nghị tiếp xúc đối thoại = 235.000 đồng.

* Cộng bằng: 1.517.000 đồng (Một triệu năm trăm mười bẩy nghìn đồng).

Trên đây là kế hoạch tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu Cấp ủy Đảng, Chính quyền với đại diện Nhân dân kỳ tháng 4 năm 2023. Đề nghị các Cơ quan, Đơn vị, các Ban, Ngành, Đoàn thể có liên quan phối hợp thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, báo cáo về Thường trực Đảng ủy; Lãnh đạo UBND; TT.UBMTTQ xã để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH

CỦA THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY XÃ AN ẤP

BÍ THƯ

 

 

 

 

 Nguyễn Văn Đề

           T.M ỦY BAN MTTQ XÃ

                     CHỦ TỊCH

 

 

 

 

     Đặng Ngọc Quân

Nơi nhận:

- Ban Dân vận Huyện ủy; (Để báo cáo)

-TT MTTQ huyện; (Để báo cáo)

- TT Đảng ủy xã; (Để báo cáo)

- UBND xã; (Để phối hợp)

- Các Ban, Ngành, Đoàn thể; (Để phối hợp)

- Các Ban MTDC, Cơ sở thôn;(Để thực hiện)

- Lưu MTTQ.

Tập tin đính kèm

Tổng lượt xem bài viết là: 376
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác