DANH SÁCH NAM CÔNG DÂN KHÁM TUYỂN NGHĨ VỤ QUÂN SỰ TẠI HUYỆN NĂM 2023
Ngày 04/12/2023

UBND XÃ AN ẤP

BAN CHQS XÃ

 

Số: 01/ DS- BCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

              An ấp, ngày 15 tháng 10 năm 2023

DANH SÁCH  KHÁM TUYỂN NVQS TẠI HUYỆN NĂM 2023

 

STT

Hä vµ tªn

Ngµy, th¸ng

 n¨m sinh

      Con «ng 

      Con bµ

§Þa chØ

Ghi chó

1-

Trịnh Công Long

23/3/1998

Trịnh Công Thảo

Dương Thị Liễu

Thượng Phúc

 

2

Vũ Văn Hiệp

23/5/2000

Vũ Văn Thông

Nguyễn Thị Yêng

An ấp

 

3

Nguyễn Xuân Hoàng

28/5/2000

Nguyễn Xuân Quỳnh

Phạm Thị Luyên

Thượng phúc

 

4

Nguyễn Việt  Tiến

11/9/2000

Nguyễn Đình Diễn

Phạm Thị Hường

Đông thành

 

5

Nguyễn Quế Phúc

25/6/2000

Nguyễn Quế Giáp

Nguyễn Thị Chăm

Đông Thành

 

6

Nguyễn Thành Luân

8/10/2000

Nguyễn Văn Uẩn

Phạm Thị Tuyết Mai

An ấp

 

7

Nguyễn Duy Hà

19/10/2000

Nguyễn Duy Hạnh

Nguyễn Thị Mến

An ấp

 

8

Nguyễn Phương Nam

25/2/2000

Nguyễn Hữu Soạn

Nguyễn Thị Thủy

Xuân Lai

 

9

Lê Thanh Dương

13/5/2001

 

Nguyễn Thị Mến

Xuân lai

 

10

Nguyễn Đình Nguyện

25/9/2001

Nguyễn Đình Út

Phạm Thị Tới

Đông Thành

 

11

Phạm Văn Thiện

5/4/2001

Phạm Văn Trọng

Nguyễn Thị Tho

Đông Thành

 

12

Nguyễn Quế Thành

06/5/2001

Nguyễn Quế Đồng

Nguyễn Thị Đào

Đông Thành

 

13

Nguyễn Đình Lập

29/1/2001

Nguyễn Đình Diện

Nguyễn Thị Tơ

Đông Thành

 

14

Nguyễn Duy Chiến

22/11/2002

Nguyễn Duy Thành

Trần Thị Tuyết

Thôn Đông thành

 

15

Nguyễn Mạnh Hiển

30/4/2004

Nguyễn Đức Muôn

Nguyễn Thị Xiêm

Xuân Lai

 

16

Nguyễn Văn Vĩnh

26/01/2004

Nguyễn Văn Bôn

Nguyễn Thị Nàn

Xuân Lai

 

17

Bùi Văn Trường

10/02/2004

Bùi Văn Vũ

Nguyễn Thị Hương

Thượng phúc

 

18

Nguyễn Quang Đức

10/02/2005

Nguyễn Văn Lợi

Nguyễn Thị Vân

An ấp

 

19

Đặng Minh Hòa

08/9/2005

Ông: Đặng Tiểu Bình

Bà Nguyễn Thị Thếp

An ấp

 

20

Nguyễn Trọng Đạt

24/5/2005

Nguyễn Văn Đài

Nguyễn Thị Bóng

An ấp

 

21

Phạm Đắc Sơn

23/9/2005

Phạm Đắc Báu

Nguyễn Thị Nhíp

Cam Mỹ

 

22

Nguyễn Hoàng Duy

29/6/2005

Nguyễn Văn Khánh

Hoàng Thị Líu

Xuân Lai

 

23

Nguyễn Quý Ninh

31/5/2005

Nguyễn Thị Thuyên

 

Xuân Lai

 

24

Nguyễn Thế Anh

02/8/2005

Nguyễn Cao Thịnh

Nguyễn Thị Hồng Thanh

Xuân Lai

 

25

Lê Công Quang

13/5/2005

Lê Công Lâm

Nguyễn Thị Thương

Đông Thành

 

26

Lê công Vinh

13/5/2005

Lê Công Lâm

Nguyễn Thị Thương

Đông Thành

 

27

Lã bá Xung

25/10/2005

Lã Bá Bạo

Nguyễn Thị Nhung

Đông Thành

 

28

Nguyễn Quế Đức

31/7/2005

Nguyễn Thị Duyến

 

Đông Thành

 

29

Trịnh Công Thế

10/6/2005

Trịnh Công Thinh

Nguyễn Thị Hiền

Thượng Phúc

 

30

Lã Văn Thùy

15/9/2006

Lã Văn Tuấn

Nguyễn Thị Mịn

Đông Thành

 

31

Nguyễn Đình Hoàng

02/10/2006

Nguyễn Đình Tuấn

 

Đông Thành

 

32

Trịnh Viết Cương

9/5/2006

Trịnh Văn Cường

Nguyễn Thị Thiệm

Thượng Phúc

 

Tổng hợp: + Tổng số nam công dân                                       = 32

TM. BAN CHQS X·

 

 

 

Lê Quang Trìu 

 

TM. UBND X·

Chủ tịch

  (Đã ký)

Nguyễn Đình Hằng

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

                                                       

Tập tin đính kèm

Tổng lượt xem bài viết là: 61
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác